ZABYTKI   POWIATU   SIERADZKIEGO

BISKUPICE
PAŁAC w stylu renesansu polskiego został wzniesiony w latach 1904-05 wg proj. Władysława Kozłowskiego i Apoloniusza Nieniewskiego, dla Stanisława Graeve. Jest to budowla z dwupiętrowym korpusem i piętrowymi skrzydłami, zwieńczona attyką. Eklektyczna brama wjazdowa, z cylindryczną wieżą, pochodzi z XIX w.

BŁASZKI
Barokowy KOŚCIÓŁ został zbudowany w latach 1779-89, jako fundacja Ignacego Lipskiego. Jest to przykład bazyliki z wieżą frontową.

BRZEŹNIO
Późnobarokowy, bazylikowy KOŚCIÓŁ został wzniesiony w latach 1755-58, wg proj. Guido Antonio Longhiego. Jest to fundacja Kazimierza i Teresy Błeszyńskich.

BURZENIN
Barokowy KOŚCIÓŁ z 1642 r. jest fundacją Stanisława Pstrokońskiego. Jest to budowla pierwotnie jednonawowa, rozbudowana na bazylikową w 1917 r., z wieżą od frontu i barokową kaplicą z 1643 r. od południa. Do wieży przylega cylindryczna baszta.

CHARŁUPIA MAŁA
Neogotycki KOŚCIÓŁ został zbudowany w latach 1907-16 wg proj. Stefana Szyllera. Jest to budowla halowa, z wieżą od frontu.

CHARŁUPIA WIELKA
Klasycystyczny, jednonawowy KOŚCIÓŁ powstał w 1797 r. jako fundacja Jana i Teresy Walewskich.

CHLEWO k. Warty
Barokowy, jednonawowy KOŚCIÓŁ pochodzi z 1778 r.

CHOJNE
Późnorenesansowy KOŚCIÓŁ został wzniesiony po 1599 r. jako fundacja Stanisława Zapolskiego; następnie przekształcony w 1906 r. Jest budowlą jednonawową, z wieżą od frontu i barokową kaplicą kopułową z 1621 r. od północy.

GOSZCZANÓW
Barokowy KOŚCIÓŁ z 1666 r. został ufundowany przez Adama Poniatowskiego. Jest to budowla jednonawowa, z wieżą frontową z przełomu XVIII i XIX w.

JASIONNA
DWÓR Załuskowskich został zbudowany w 1752 r., a następnie przekształcony w 1852 r. Jest to budowla drewniana, o konstrukcji zrębowej, otynkowana, piętrowa, z alkierzami o cebulastych hełmach. Od frontu znajduje się ganek wsparty na czterech filarach, a nad nim balkon.

KALINOWA
Gotycki, jednonawowy KOŚCIÓŁ został zbudowany w latach 1465-66, z fundacji Jana Zaremby. Na początku XIX w. przeprowadzono jego gruntowną restaurację. Barokowy DWÓR z pierwszej połowy XVII w., zbudowany dla rodziny Zarembów, został przekształcony w XVIII-XIX w. i w 1916 r. Jest to budowla piętrowa, z niskim parterem, szkarpami w narożach, ryzalitem i arkadowym podcieniem od frontu ( 1916 r.).

KAMIENNA k. Błaszek
KOŚCIÓŁ został wzniesiony ok. 1595 r., a następnie odnawiany m. in. w 1777 i 1890 r. Jest budowlą drewnianą, o konstrukcji zrębowej, jednonawową.

KLICZKÓW MAŁY
KOŚCIÓŁ powstał w 1764 r., z fundacji Rocha Tarnowskiego. Jest to budowla drewniana, o konstrukcji zrębowej, jednonawowa.

KOŚCIERZYN
DWÓR w stylu dworkowym został wzniesiony ok. 1915 r. dla Stanisława Prądzyńskiego. Jest to budowla parterowa, z wgłębnym portykiem, kryta dachem łamanym z facjatami.

MAŁKÓW
Klasycystyczny PAŁAC Biernackich został wzniesiony ok. 1810-20, być może wg proj. Fryderyka Alberta Lessla. Jest to budowla parterowa, z trzema portykami od frontu i pseudoportykiem od ogrodu, dobudowanymi zapewne w latach dwudziestych XX w. Założenie uzupełnia PARK krajobrazowy, zabudowania gospodarcze i klasycystyczne pawilony parkowe z początku XIX w.

ROSSOSZYCA
KOŚCIÓŁ powstał w 1781 r., jako fundacja Maksymy Pstrokońskiej. Jest to budowla drewniana, o konstrukcji zrębowej, jednonawowa, z nawą rozdzieloną dwoma rzędami słupów i z parą kaplic transeptowych.

SĘDZIMIROWICE
Klasycystyczny DWÓR pochodzi z początku XIX w. Jest to budowla parterowa, z wielkoporządkowym portykiem kolumnowym, zwieńczonym schodkowa attyką.

SIERADZ
- Gotycki KOŚCIÓŁ Wszystkich Świętych został wzniesiony zapewne ok. 1370 r., a następnie odbudowany w latach 1648-82. Jest to budowla ceglana, halowa, z barokową kaplicą z 1658 r. od południa i kaplicą z 1935 r. od północy. Do fasady od północy przylega wieża z 1585 r.
- Gotycki, ceglany ZESPÓŁ KLASZTORNY podominikański (obecnie urszulanek) obejmuje: KOŚCIÓŁ św. Stanisława, powstały po 1233 r., odbudowany po 1331 i po 1693 r. (w duchu baroku) jako budowla jednonawowa z wydłużonym prezbiterium oraz KLASZTOR przylegający od północy, pochodzący z 3-4 ćwierci XIII w. Jest to budowla piętrowa, czteroskrzydłowa, z wirydarzem, ze skrzydłem wschodnim pochodzącym z XVI w. i południowym z 1651 r., oraz przybudówką od północnego - zachodu z 1777 r.

TUBĄDZIN
- Późnobarokowy DWÓR został wzniesiony w 1796 r. dla Macieja Zbijewskiego, a następnie odrestaurowany w latach 1973-84. Jest to budowla piętrowa, z gankiem od frontu, kryta dachem łamanym, z szerokim okapem.
- Parterowa OFICYNA z 1860 r. nawiązuje do architektury dworkowej. Obecnie mieści się tu Muzeum Wnętrz Dworskich.

USTKÓW
Klasycystyczny DWÓR z początku XIX w. jest budowlą parterową, z portykiem od frontu.

WARTA
- Gotycki KOŚCIÓŁ św. Mikołaja został wzniesiony ok. połowy XIV w., a następnie obniżony i zbarokizowany w XVII w. Jest to ceglana pseudobazylika, z wieżą od północy.
- Barokowy ZESPÓŁ KLASZTORNY bernardynów został zbudowany w latach 1696-1721, z wykorzystaniem murów gotyckich z po 1479 r. KOŚCIÓŁ Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest budowlą jednonawową, z późnorenesansową kaplicą św. Anny od północy, z lat 1610-12 i dwuwieżową fasadą , przebudowaną w1764 r. Wewnątrz świątyni znajduje się rokokowa polichromia z trzeciej ćwierci XVIII w., zapewne autorstwa Walentego Żebrowskiego. KLASZTOR przylegający od południa jest budowlą piętrową, czteroskrzydłową, z wirydarzem otoczonym krużgankami, z dobudowany skrzydłem od południa.
- Późnobarokowy ZESPÓŁ KLASZTORNY dawniej bernardynek pochodzi z 1770 r. i obejmuje jednonawowy KOŚCIÓŁ Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz KLASZTOR przylegający od wschodu, piętrowy, czteroskrzydłowy, z wirydarzem.

WĄGŁCZEW
ZESPÓŁ KLASZTORNY dawniej kanoników regularnych obejmuje: manierystyczny KOŚCIÓŁ św. Klemensa, z lat 1626-28, zaprojektowany przez Jerzego Hoffmana, salowy z wieżą frontową oraz barokowy KLASZTOR, zapewne z XVIII w., piętrowy, na rzucie prostokąta, z parterowym ryzalitem od zachodu.

WRZĄCA
Klasycystyczny DWÓR Grodzickich został wzniesiony w latach 1795-1800. Jest budowlą parterową, z półkolistym ryzalitem od ogrodu, i z dobudowanymi w latach 1860-77 wielkoporządkowym portykiem i bocznymi, piętrowymi pseudoryzalitami od frontu i ogrodu.

ZŁOCZEW
- Późnorenesansowy KOŚCIÓŁ św. Andrzeja został zbudowany w latach 1614-17, być może wg proj. Jerzego Hoffmana, z fundacji Andrzeja Ruszkowskiego, a następnie przebudowany w 1907 r. Jest budowlą jednonawową, z wieżą od frontu.
- Manierystyczny ZESPÓŁ KLASZTORNY pobernardyński powstał w latach 1603-07, wg proj. Jerzego Hoffmana, również z fundacji Andrzeja Ruszkowskiego. W latach 1681-89 został rozbudowany i następnie przebudowany w 1719 r. i w latach 1808-29. KOŚCIÓŁ Krzyża Św. Jest budowla centralną, na rzucie czwórliścia, z kwadratową nawą. KLASZTOR przylega od południa i jest to budowla piętrowa, trójskrzydłowa, z wirydarzem otoczonym krużgankiem.
- Barokowy PAŁAC Ruszkowskich został wzniesiony w latach 1614-16, przekształcony w końcu XVIII w. i zniszczony w latach 1939-45. Była to budowla piętrowa, z ryzalitem poprzedzonym wielkoporządkowym portykiem od frontu.
<< zabytki województwa łódzkiego