ZABYTKI   POWIATU   ŁASKIEGO

BORSZEWICE
Neogotycki, murowany KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. śś. Stanisława i Mikołaja stanął w 1894 r. na miejscu drewnianego z 1795 r. Wyposażenie kościoła jest głównie barokowe.

BRODNIA
Drewniany LAMUS o konstrukcji zrębowej wniesiony został w 1746 r. Jest to piętrowa budowla na planie prostokąta, której wnętrze zostało podzielone na cztery pomieszczenia. Piętro obiega ganek, wsparty od południa na rzeźbionych słupach.

BRZYKÓW
Murowany KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. Jana Chrzciciela wzniesiono w latach 1860-72, na miejcu drewnianego. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVII, XVIII, XIX w.

BUCZEK
- Murowany, gotycki, orientowany KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. Jana Chrzciciela pochodzi z ok. poł. XV w. Jednonawowa świątynia została przebudowana (rozbudowa części zachodniej w końcu XV w. lub początku XVI). Na osi fasady znajduje się oszkarpowana, czworoboczna wieża, górą przechodząca w ośmiobok, jej szczyt jest XIX-to wieczny. Okna zamknięte są półkoliście. Ściany obiega podwójny gzyms z cegieł. Oszkarpowaną ścianę wschodnią wieńczy trójkątny szczyt z wieżyczką na sygnaturkę. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVIII w.
- Dawny PARK dworski obecnie znajduje się częściowo w obrębie cmentarza. To co się z niego zachowało to: szpaler przed domem mieszkalnym, aleja kasztanowa i stawy.

DĄBROWA
Murowana KAPLICZKA z daszkiem dwuspadowym kryje rzeźbę Chrystusa z XVII w.

DĘBOWA WOLA
Drewniana CHAŁUPA o konstrukcji zrębowej pochodzi z pocz. XIX w. Posiada wejście w szczycie. Przekryta jest dachem czterospadowym z okapem.

DOBROŃ
- Drewniany, orientowany, o konstrukcji zrębowej KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. Wojciecha wzniesiono w latach 1763-1779 wg planów ks. Sebastiana Sierakowskiego. Jest to budowla na planie krzyża łacińskiego z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Dachy posiadają przyczółki. Nad nawą znajduje się wieżyczka na sygnaturkę. Większość wyposażenia kościoła jest rokokowa m.in.: chrzcielnica, ławki, feretrony.
- Drewniana KAPLICZKA z dwiema kolumienkami od frontu przepruta jest daszkiem czterospadowym. Wewnątrz niej znajduje się rzeźba św. Jana Nepomucena z XVIII w.
- Drewniana DZWONNICA o konstrukcji słupowej posiada czterospadowy dach.

GÓRKA PABIANICKA
Neogotycki, murowany KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. śś. Marcina i Marii Magdaleny wzniesiono w 1874 r. na miejscu drewnianego. Wyposażenie kościoła jest barokowo-rokokowe.

GRABNO
Drewniany KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. śś. Wacława i Mikołaja wzniesiono w 1940 r. na miejscu poprzedniego drewnianego wzmiankowanego w 1413 r. Jego wyposażenie jest barokowe i klasycystyczne.

KALINOWA
Murowany, parterowy DWÓR zbudowany został w pocz. XIX w. Budowla na planie prostokąta posiada ganek na osi, który wsparty jest na czterech kolumnach. Przykryty jest dachem naczółkowym.

KARCZEW
Murowany, piętrowy DWÓR pochodzi z ok. poł. XIX w. Wzniesiony na planie prostokąta posiada piętrowy ryzalit.

KIKI
Parterowy, murowany DWÓR z facjatką pochodzi z pocz. XIX w. Budowla na planie prostokąta posiada na osi ryzalit z wysuniętym, obudowanym gankiem. Jej naroża urozmaica boniowanie i wazy. Przekryta jest dachem naczółkowym.

KSAWERÓW
Murowany KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej pochodzi z XX w.

KWIATKOWICE
- Murowany orientowany KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. śś. Mikołaja i Doroty wzniesiony został z fundacji Kaspra Puczka i Anny z Sarnowa w 1606 r. Jest jednonawowy z węższym wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Zewnątrz jest oszkarpowany. Fasada posiada trójkątny szczyt i barokowy portal z herbami Rola i Jastrzębiec. Przekryty jest dachem dwuspadowym. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVII w.
- Murowana DZWONNICA pochodzi zapewne z pocz. XVII. Posiada cztery półkoliste wnęki i drewniany szczyt.

LUTOMIERSK
Miasteczko otrzymało prawa miejskie w 1274 r. i podupadło w 2. poł. XVII w. - KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Najświętszej Panny Marii wzniesiono w 1780 r. z fundacji Barbary Sanguszkowej. Późnobarokowa budowla posiada plan prostokąta. Wewnątrz ściany rozczłonkowują pilastry, we wnękach znajdują się okna i ołtarze. Z zewnątrz jest oszkarpowana. Opilastrowana fasada wschodnia zwieńczona jest barokowym szczytem. Wystrój wnętrza jest jednolity z końca XVIII w.
- Murowana, piętrowa DZWONNICA na planie kwadratu pochodzi z końca XVIII w. Jej naroża ujęto pilastrami. Przekryta jest dachem namiotowym.
- KOŚCIÓŁ i DAWNY KLASZTOR REFORMATÓW ufundowane zostały w 1650 r. przez Andrzeja Grudzińskiego, w czasie wojny 1914-18 spłonęły i odbudowano je w 1923 r.
- KOŚCIÓŁ p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Marii to barokowa murowana i orientowana budowla. Jedna nawa zakończona jest półkoliście zamkniętym prezbiterium. Wnętrze rozczłonkowują pilastry i przekrywa nowe sklepienie kolebkowe.
- Murowany, na planie czworoboku z dziedzińcem KLASZTOR, przylega do pd. ściany kościoła. Na korytarzu klasztornym znajduje się barokowy fresk ze sceną Ukrzyżowania.
- Na cmentarzu kościelnym znajduje się FIGURA Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Marii. Z 1791 r.
- Przy wjeździe do miasta od pn. stoi drewniany o konstrukcji zrębowej STARY DOM z pocz. XIX w. Przekryty jest dwuspadowym dachem.
- Kamienna, barokowa FIGURA św. Jana Nepomucena z XVIII w.

ŁASK
Siedziba rodu Łaskich. Założony jako miasto w 1422 r. - Murowany, orientowany gotycko-barokowy KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Nawiedzenia Najświętszej Panny Marii i św. Michała Archanioła. Jest trójnawowy z wielobocznie zamkniętym prezbiterium, od zachodu z dwiema wieżami dołem czworobocznymi, górą ośmiobocznymi z hełmami barokowymi. Nawy boczne sklepione są kolebkowo na gurtach, otwarte do głównej, sklepionej beczkowo, trzema parami arkad filarowych. Nad nawami znajdują się empory. Ściany wnętrza rozczłonkowane są zdwojonymi pilastrami . Zewnątrz posiada kilka typów szkarp o zróżnicowanych przekrojach. Szczyty nadbudowano w XVIII w. W ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Michała malowany przez Filipa Castaldi. W kaplicy Matki Boskiej znajduje się okrągła alabastrowa płaskorzeźba Madonny z Dzieciątkiem pochodzi z Włoch, zapewne z k. XV w. i przypisywana hest Andrei della Robbia. Kościół posiada bogate wyposażenie z XVI, XVII i XVIII w.
- Barokowa FIGURA Dzieciątka Jezus na kolumnie cmentarzu kościelnym (renowacja w 1840 r.).
- Drewniany o konstrukcji zrębowej KOŚCIÓŁ ewangelicki p.w. św. Ducha niegdyś szpitalny wzniesiony został w 1666, 1811-1945. Jest trójnawowy z prostokątnym prezbiterium i dwoma bocznymi kaplicami przy nawach. Przekryty jest dachami gontowymi. Nad wejściem znajduje się wieżyczka na sygnaturkę.
- Na cmentarzu grzebalnym znajduje się bezstylowa, orientowana, murowana KAPLICA. Wewnątrz znajdują się obrazy z XVII i XVIII w.

ŁOPATKI
DAWNY DWÓR OBRONNY obecnie jest spichlerzem. Wzniesiony został w 3. ćw. XVI w. Jest murowany z cegły i posiada nadproża drzwi i okien z piaskowca. W jednej z izb zachowały się resztki polichromii rokokowej.

MARZENIN
Murowany, bezstylowy, orientowany KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej wzniesiony został w 1820 r. Jest jednonawowy z wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Posiada bogate wyposażenie pochodzące z XVI, XVII, XVIII i XIX w.

MIKOŁAJEWICE
Drewniany, orientowany KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Narodzenia Najświętszej Panny Marii oraz śś. Piotra i Pawła wzniesiony został w 1711 r. lub 1720 r. z fundacji Józefa Skalińskiego na miejscu poprzedniego. Na osi fasady zach. znajduje się kwadratowa wieża. Nawa główna oddzielona jest od bocznych czterema parami kolumn o rzeźbionych kapitelach. Dachy są dwuspadowe, na wieży podwójny stożkowy. Bogate wyposażenie pochodzi z XVII, XVIII i XIX w.

OSIECZNA
Nowa KAPLICZA z ludową rzeźbą św. Antoniego.

PABIANICE
Miasto Pabianice lokowane zostało przez Łokietka w 1297 r. Osiągnęło rozkwit w 2. poł. XVI w. Było niszczone przez liczne pożary m.in. 1532, 1639, 1760, i 1797. Po pożarze w 1823 r. nastąpiła nowa regulacja w związku z rozwojem przemysłu tkackiego. Rozbudowane w 2. poł. XIX w.
- Murowany, późnorenesansowy KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. Mateusza wzniesiony został w latach 1583-88 przez Ambrożego Włocha z Płocka, na wzór katedry Płockiej. Restaurowany był w latach 1721-35 i odbudowany po pożarze w 1760, odnawiany w 1865 i 1876 r. Jest to trójnawowa świątynia bazylikowa z transeptem i prostokątnym prezbiterium zamkniętym półkolistą absydą. Od zach. znajduje się kwadratowa wieża przechodząca górą w ośmiobok.. Od pn. przylega okrągła wieżyczka z klatką schodową. Nawa główna oddzielona jest od bocznych filarami i kolumnami naprzemian. Chór muzyczny wsparty jest na dwóch kolumnach. Zewnątrz kościół jest oszkarpowany, ponad to prezbiterium i ramiona transeptu zwieńczone są późnorenesansowymi szczytami. Dachy są dwuspadowe, a nad nawami bocznymi pulpitowe. Na skrzyżowaniu naw znajduje się wieżyczka na sygnaturkę. W kościele znajduje się sześć dekoracyjnych portali. Kościół posiada bogate wyposażenie z XVII i XVIII w.
- Neogotycki, murowany KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Matki Boskiej Różańcowej z XX w.
- Neogotycki, murowany KOŚCIÓŁ p.w. św. Floriana.
- Murowany KOSCIÓŁ EWANGELICKI w kształcie rotundy nakrytej dachem stożkowym z latarnią na szczycie wzniesiony został w latach 1827-31, a następne rozbudowany i gruntownie przerobiony w latach 1875-6 r. Posiada wieżę z 1875-6.
- Klasycystyczna, murowana SYNAGOGA wzniesiona została w 1847 r. i przebudowana pod koniec XIX w. Ściany zewnętrzne podzielone są pilastrami i ożywione wnękami. Szczyt ściany frontowej jest trójkątny.
- DAWNY ZAMEK (obecnie muzeum) wzniesiony został w latach 1565-71 zapewne przez murarza Wawrzyńca Lorka lub Ambrożego Włocha. Przerabiany był na przełomie XVIII i XIX w. W 1833 r. został zamieniony na ratusz. Jego plan zbliżony jest do kwadratu, w narożach pn.-wsch. i pd.-zach. znajdują się baszty na planie prostokąta. Od zach. mieści się prostokątna przybudówka ze schodami, zakończona szczytem z attyką, przy niej od pn. okrągła wieżyczka.
- DOMY MUROWANE: przy ul. Zamkowej nr 21 i 23 z pocz. XIX w. są murowane, piętrowe; przy ul. Legionów drewniany, konstrukcji przysłupowej, piętrowy z dachem naczółkowym z pocz. XIX w.

POŻDŻENICE
- Drewniany, orientowany o konstrukcji zrębowej KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. śś. Kazimierza i Barbary wzniesiony został ok. poł. XIX w. Jest to jednonawowa świątynia na planie prostokąta. Dach jest dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę. Kościół posiada bogate wyposażenie z XVII w. - Drewniana DZWONNICA konstrukcji słupowej pochodzi z pocz. XIX w. Posiada dach namiotowy.
- Murowany, parterowy BUDYNEK SZKOLNY pochodzi z pocz. XIX w. od frontu posiada piętrowy ryzalit Przekryty jest dachem naczółkowym.

PRUSZKÓW
- Drewniany, konstrukcji zrębowej SPICHLERZ pochodzi z pocz. XIX w. Posiada trzy wejścia na dłuższym boku, z czego środkowe z gankiem na dwóch słupach. Dach jest naczółkowy.
- Rozległy, PARK zapewne z XVIII w. posiada system kanałów i stawów. Na kanałach znajdują się ozdobne mostki. Ponad to w parku stoi murowana brama z wazami rokokowymi i kutą kratą z końca XVIII r.
- Murowane, parterowe CZWORAKI pochodzą z pocz. XIX w. Przekryte są dachem naczółkowym.

PRZATÓW GÓRNY
- Murowany, piętrowy DWÓR zbudowano ok. poł. XIX w. Jest to budynek na planie prostokąta z drewnianą werandą na osi. Przekryty jest dachem dwuspadowym.
- Murowany, piętrowy SPICHLERZ pochodzi z pocz. XIX w. Posiada na osi wejście między boniowanymi pilastrami. Dach jest naczółkowy.

PRZECZNIA
- Murowany, parterowy DWÓR zbudowano w pocz. XIX w. Jest to budowla na planie prostokąta z piętrowym ryzalitem od frontu. Nad drzwiami wejściowymi znajduje się okrągłe okno. Przekryty jest dachem naczółkowym.
- Murowany, parterowy SPICHLERZ pochodzi z pocz. XIX w. Posiada ganek wsparty na dwóch parach kolumn. Dach jest naczółkowy.

PSTROKONIE
Murowana, barokowa KAPLICZKA z figurą ludową św. Wawrzyńca pochodzi z pocz. XIX w.

REMBIESZÓW
Murowana KAPLICA, dawniej dworska ma plan prostokąta zamkniętego półokrągłą apsydą. Ściany zewnątrz i wewnątrz są opilastrowane. Wejście znajduje się między dwiema półkolumnami z trójkątnym szczytem. Dach jest dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę. Wewnątrz znajduje się barokowy ołtarz kamienny z bramkami z końca XVII w.

RESTARZEW
Murowany KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. Andrzeja Apostoła stanął w 1924 r. na miejscu drewnianego. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVI, XVII i XVIII w.

RUSIEC
Murowany, neogotycki KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Nawiedzenia Najświętszej Panny Marii. Pochodzi z 1906 r. i został wzniesiony na miejscu poprzedniego. Wyposażenie pochodzi z XVII i XVIII w.

SEWERYNÓW
Ludowa FIGURKA Chrystusa Frasobliwego pochodzi zapewne z pocz. XIX w.SIEMIECHÓW
Murowana KAPLICZKA z wnękami stoi na słupie. W niej znajdują się obrazki na blasze z ok. poł. XIX w.: Matka Boska Częstochowska, św. Anna i Ukrzyżowanie. Drewniany, rzeźbiony KRZYŻ z figurką odlaną z formy z XVIII w.

STROŃSKO
- Murowany z cegły, Orientowany KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. Urszuli w najstarszej części jest romański i pochodzi z 1. poł. XIII w. (prezbiterium i nawy), następnie rozbindowano go w 1726 r., a także w wieku XX (kaplica i wieża). Jest to jednonawowa świątynia z Węższym prezbiterium, zamkniętym półkolistą absydą. W kruchcie od pd. znajduje się rzeźbiony tympanon romański z 1. poł. XIII w. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVI, XVII i XVIII w.
- Klasycystyczna, murowana KAPLICA na cmentarzu grzebalnym wzniesiona została na planie półkoliście zamknietego prostokąta w 1821 r. Jej ściany wewnętrzne są opilastrowane, w fasadzie znajduje się trójkątny szczyt. Przekryta jest dachem dwuspadowym. Wewnątrz znajdują się tablice nagrobne rodziny Sucheckich.
- OFICYNA DWORSKA to murowany, parterowy budynek z gankiem na osi, wzniesiony w pocz. XIX w. Przekryta jest dachen dwuspadowym.
- Na zboczu góry rozciąga się PARK zapewne z XIX w.

SWĘDZIENIEWICE
Murowany DWÓR zbudowano w pocz. XIX w. Jest parterowy na planie prostokąta, posiada dwukolumnowy omurowany ganek na osi. Przekryty jest dachem naczółkowym.

SZCZERCÓW
- Murowany, KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Narodzenia Najświętszej Panny Marii pochodzi z pocz. XIX w. i stanął na miejscu drewnianego.
- Na cmentarzu grzebalnym znajduje się KAPLICA p.w. św. Barbary wzniesiona w XVIII w. Jest to budowla drewniana o konstrukcji zrębowej, orientowana. Jej prostokątną nawę zamyka wielobocznie zamknięte prezbiterium. Przekrywa ją dach dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę. Wyposażenie kaplicy pochodzi z XVII, XVIII i XIX w.
- KAPLICZKI: późnobarokowa, murowana z czterospadowym daszkiem z hełmem; figura św. Jana Nepomucena z ok. poł. XVIII w.; późnobarokowa figura św. Floriana.
- Kilka drewnianych, parterowych DOMÓW o konstrukcji zrębowej pochodzących z ok. poł. XIX w.

WIDAWA
Miasteczko zyskało prawa miejskie w XIV w. Położone jest nad rzeczką Nieciecz, przy trakcie Burzenin-Piotrków. Zostało niemal doszczętnie spalone w latach 1939-45.
- Murowany, bezstylowy, orientowany KOŚCIÓŁ p.w. św. Marcina wzniesiono w 1846 r. na miejscu spalonego drewnianego. Jest to jednonawowa świątynia z węższym, prostokątnym prezbiterium. Z zewnątrz jest oszkarpowany. Szczyty i portal pochodzą z 1846 r. Przekryty jest dachem dwuspadowym. Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z XIX w.
= KOŚCIÓŁ I DAWNY KLASZTOR BERNARDYNÓW wzniesione zostały w 1638 r. z fundacji Wężyków Widawskich. Do kościoła od pd. przylegają budynki klasztorne otoczone są od zach. murem z bramą, z tablicami fundacyjnymi klasztoru.
- Barokowy, murowany, orientowany Jednonawowy KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Podwyższenia Krzyża św. Wnętrza sklepione są kolebkowo. Chór muzyczny wspiera się na trzech arkadach. Zewnątrz ściany są opilastrowane. W późnobarokowym szczycie fasady znajduje się herb wężyków Widawskich. Dachy są dwuspadowe z wieżyczka na sygnaturkę. Iluzjonistyczna polichromia pochodzi z poł. XVIII w. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVIII w.
- Murowany KLASZTOR wzniesiono na planie czworoboku z dziedzińcem pośrodku. Przy kościele od zach. znajduje się sień i cela furtiana. We wsch. ramieniu znajduje się zakrystia z wejściem do części zakonnej prezbiterium i skarbca, w narożniku pd.-wsch. refektarz sklepiony kolebkowo z lunetami. Na parterze i piętrze mieszczą się cele sklepione na przemian kolebkowo i kolebkowo z lunetami, krużganki kolebkowo z lunetami. Drzwi i okna posiadają kamienne obramienia. W krużganek pd. zdobi fresk ze śś. Franciszkiem i Pawłem Pustelnikiem.
- W murze klasztornym umieszczono KAPLICZKĘ barokową z figurą św. Jana Nepomucena . Na cmentarzu grzebalnym znajduje się neogotycka, murowana KAPLICA z końca XIX w.
- Murowana, orientowana SYNAGOGA na planie prostokąta wzniesiona została ok. poł. XIX w. Wewnątrz zdobią ja polichromie iluzjonistyczne. Ściana pd. jest opilastrowana.
- DOMY: murowany, narożny w rynku, zbudowany został w 2. poł. XVIII w.; murowana, dawna plebania pochodzi z pocz. XIX w.; drewniany o konstrukcji zrębowej z pocz. XIX w.; drewniany, przy ul. Nadrzecznej z pocz. XIX w.

WINCENTÓW
Bezstylowa, murowana KAPLICA na planie prostokąta przekryta jest dachem dwuspadowym. Znajduje się w niej obraz świętych: papieża, Sebastiana, Rocha, i niewiasty z XVII w.

WODZIERADY
- Drewniany, o konstrukcji zrębowej, otynkowany DWÓR wzniesiono w pocz. XIX w. Jest to parterowa budowla na planie prostokąta z ryzalitem od pd. i piętrowym portykiem od pn. wspartym na czterech kolumnach. Od zach. dobudowano sionkę. Przekryta jest dachem łamanym, polskim.
- Częściowo murowany LAMUS z 1. poł. XIX w.

WOLA BAŁUCKA
Murowany DWÓR na planie prostokąta z ryzalitem na osi, zwieńczonym trójkątnym szczytem zbudowano w pocz. XIX w.

WOLA MARZEŃSKA
- Murowany DWÓR na planie prostokąta pochodzi z ok. poł. XIX w. Na osi posiada ganek na dwóch parach kolumn. Przekryty jest dachem naczółkowym, nad gankiem z wystawką z trójkątnym szczytem.
- Drewniany, parterowy BUDYNEK MIESZKALNY na wysokiej podmurówce, o konstrukcji zrębowej pochodzi z ok. poł. XIX w.

WOLA WĘŻYKOWA
- RUINY DAWNEGO DWORU. Murowany DWÓR zbudowano ok. poł. XIX w. Złożony jest z parterowej części na planie prostokąta, z ryzalitem na osi oraz przylegającej pod kątem prostym części piętrowej. Fronton ryzalitu jest klasycystyczny z wazami.
- Dwie murowane KAPLICZKI w kształcie słupa z ok. poł. XIX w.

WOLA WIĘZOWA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. Rocha z poł. XX w. Dawny PARK dworski dziś znajduje się na terenie plebani

WRZESZCZEWICE
Drewniany KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. Anny pochodzi z XIX w.

WYGIEŁZÓW
- Drewniany o konstrukcji zrębowej, orientowany KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Nawiedzenia Najświętszej Panny Marii i Nawrócenia św. Pawła. Zbudowany został w 1796 roku na miejscu poprzedniego. Jest to budowla jednonawowa z węższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie. Dachy są dwuspadowe z wieżyczką na sygnaturkę. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVII i XVIII w.
- Drewniana o konstrukcji słupowej DZWONNICA Jest czterościenna i oszalowana.
- Na cmentarzu kościelnym znajduje się barokowa FIGURA św. Jana Nepomucena.
- W dawnej, drewnianej oficynie dworskiej znajduje się PLEBANIA z ok. poł. XIX w. Jest to parterowa budowla na planie prostokąta z gankiem na osi. Przekryta jest dachem dwuspadowym.

ZELÓW
Miasteczko rozbudowano w pocz. XIX w. w związku z rozwojem przemysłu tkackiego.
Murowany KOŚCIÓŁ BRACI CZESKICH zbudowany został w 1823 r. na planie prostokąta, z kwadratową wieżą w fasadzie. Elewacje zdobi klasycystyczny fryz. We wewnątrz drewniane empory wspierają kolumny. Ściana ołtarzowa rozczłonkowana jest pilastrami. Wyposażenie pochodzi z XIX w.

ZIELEŃCZYCE
Murowany, parterowy DWÓR wzniesiony w pocz. XIX w. w części starszej na planie prostokąta posiada ganek omurowany na osi. Przekryty jest fachem czterospadowym. Park w typie angielskim.
<< zabytki województwa łódzkiego